Je winkelmandje is leeg

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
BONGO'S KERSTBALLON-WEDSTRIJD

 

 

Art. 1 Organisator
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Bongo/Smart&Co.

 

Art. 2 Deelname
Je kunt uitsluitend deelnemen via de Facebook-pagina van Bongo Belgium. Deelnemen is gratis en vereist geen enkele tegenprestatie van de deelnemer. Deelnemers moeten in België wonen. Medewerkers van Bongo mogen deelnemen aan bovenvermelde wedstrijd. Bongo behoudt zich het recht om de deelname van bepaalde kandidaten voor de wedstrijd te weigeren. Indien blijkt dat een winnaar zich niet aan de regels heeft gehouden of zich beholpen heeft van een of andere vorm van manipulatie, kan zijn prijs teruggevorderd worden.

 

Art. 3 Wedstrijdregels en werkwijze
Bongo's Kerstballon-wedstrijd loopt van 15 t.e.m. 24 december 2015. Deelnemers moeten een originele tekstballon bedenken bij één of meerdere foto's die tijdens de wedstrijd worden gepost. De 10 leukste tekstballonnen worden beloond met 1 van de 10 prijzen.

 

Art. 4 Prijzen
De 10 winnaars worden uitgekozen door het Bongo-team. Van die 10 krijgt de leukste tekstballon de 1ste plaats. De verdeling van de prijzen verloopt als volgt:

  • 1ste plaats: Bongo Luxe Wellnessweekend (139,90 €)
  • 2de en 3de plaats: Bongo Logeren aan het Water (99,90 €)
  • 4de t.e.m. 7de plaats: Bongo Merry X-mas, Bongo Vorstelijk Ontbijten, Bongo Movie & Meal en Bongo Nachtje Weg (49,90 €)
  • 8ste t.e.m. 10de plaats: Bongo Movie & Popcorn (29,90 €)

De prijs wordt geleverd aan het adres dat door de deelnemer wordt opgegeven. De prijs kan niet worden doorgegeven, doorgestort, doorverkocht via een portaalsite of ander kanaal. 

 

Art. 5 Privacy
Deelnemen kan uitsluitend op Facebook. Recht op inschrijving is er niet. Door mee te doen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer dat Bongo zijn gegevens bewaart en registreert voor het verloop van de wedstrijd. Deze gegevens worden nadien gewist. Bongo verbindt zich ertoe de wet inzake bescherming van de persoonsgegevens te respecteren. De winnaar van de wedstrijd geeft Bongo zonder voorafgaand akkoord de toelating zijn naam en foto te gebruiken voor publicitaire doeleinden en voor publicatie op de sociale media van Bongo. 

 

Art. 6 Misbruik en uitsluiting
Elke poging tot vals spelen wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Eenieder die aan de wedstrijd deelneemt in georganiseerd verband, zij het in het kader van een juridische of feitelijke vereniging, zij het door op de ene of andere manier samen te werken om zijn kansen om te winnen te verhogen, zal uit de wedstrijd worden uitgesloten. Dezelfde maatregel zal getroffen worden ten aanzien van eenieder die een list of een manoeuvre aanwendt, onder meer het gebruik van een informaticaprogramma, of die op een onwettige of bedrieglijke wijze deelneemt om zijn kansen om te winnen te verhogen. Bongo/Smart&Co kan te allen tijde een persoon van deelname aan zijn wedstrijden voor een bepaalde periode uitsluiten, in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van of vermoeden van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een wedstrijd. 

 


Art. 7 Vroegtijdige stopzetting van de wedstrijd of wijziging van de spelregels
Als organisator van deze wedstrijd behoudt Bongo / Smart&Co zich het recht de wedstrijd op eender welk moment stop te zetten zonder voorafgaande aankondiging of verantwoording. Mogelijke redenen hiervoor kunnen van zulke technische of juridische aard zijn dat ze de juiste uitvoering en naleving van de spelregels in de weg zouden staan. Indien de houding of een actie van een deelnemer aan de oorsprong ligt van zulke stopzetting, heeft Bongo het recht om van deze persoon een schadevergoeding te eisen. De organisator van deze wedstrijd behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze actie of aan zijn verloop en/of aan het reglement indien onvoorziene omstandigheden buiten zijn wil om dit rechtvaardigen. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien voor redenen buiten zijn wil om, de wedstrijd zou moeten onderbroken, uitgesteld of geannuleerd worden. Elk geval dat niet uitdrukkelijk in dit reglement voorzien is, zal door de organisator zelf beslist worden. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk.

 

Art. 8 Contact met de winnaars
De winnaars worden bekendgemaakt op de Facebookpagina van Bongo Belgium. De prijs wordt per post geleverd op het adres aangegeven bij de inschrijving voor de wedstrijd. De prijs kan in geen geval worden omgeruild voor andere goederen of tegen een geldwaarde. De winnaar aanvaardt dat het adres zowel voor identificatie van de winnaar wordt gebruikt, als voor de eventuele publicatie van de naam, voornaam en woonplaats in de pers, op de Belgische Bongo-website en op de Facebookpagina van Bongo Belgium.

 

Art. 9 Aansprakelijkheid
Bongo maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Van zodra de prijs is overhandigd, is Bongo vrij van verplichtingen ten op zichte van de winnaar. Bongo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke materiële gebreken. De keuze en aankondiging van de winnaar kunnen niet in vraag gesteld worden. Bongo is niet verantwoordelijk voor content die door derden wordt toegevoegd, in het bijzonder op Facebook. Bongo kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijzen die om eender welke reden niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van Bongo. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de site en/of het mailsysteem. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiligen van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. Bongo / Smart&Co kan bijgevolg in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:

  • Transmissies via het internet
  • Slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software
  • De gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken
  • Om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook
  • Een verkeerde programmering of elke vorm van storing op de internetaansluiting of Facebookpagina;
  • Drukfouten of fouten op de deelnemingsformulieren.


Bongo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke dysfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook. Dat geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met het Bongo Stars-portaal. Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma's op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de Facebook-pagina van Bongo Belgium en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. Bongo kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van deelnamegegevens.

 

Art. 10 Persoonsgegevens
Conform de regels bepaald in de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van het privéleven en de verwerking van persoonsgegevens, en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van natuurlijke personen ivm de verwerking van persoonsgegevens, informeert Bongo Belgium de deelnemers dat hun persoonlijke gegevens in een databank worden opgenomen. Deze databank is eigendom van het bedrijf en wordt uitsluitend gebruikt voor het verloop van de wedstrijd. De deelnemers hebben het recht om de hen betreffende gegevens in te kijken en de verbetering ervan te vragen, door te schrijven naar:  Bongo/Smart&Co, Kronenburgstraat 27 bus 202, 2000 Antwerpen

 

Art. 11 Het reglement
Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vraag of het mechanisme van de wedstrijd, noch telefonisch, noch schriftelijk. De aankondiging van de winnaar kan geen voorwerp uitmaken van betwisting. Het huidige reglement is onderworpen aan het Belgisch recht. Ingeval van betwistingen zijn uitsluitend de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen bevoegd.

 

Art. 12 Overige
Door op ‘Accepteren’ te klikken, aanvaardt de deelnemer bovenstaande voorwaarden voor de deelname aan de wedstrijd en verbindt zich ertoe de wedstrijdvoorwaarden te respecteren. De wedstrijd begint op 15 december 2015 en eindigt op 24 december 2015. Tegen bovenstaande regels en voorwaarden kan geen bezwaar aangetekend worden. In geval van gerechtelijke stappen is de enige bevoegde rechtbank, de rechtbank van Antwerpen. De voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd kunnen zonder voorafgaande aankondiging nog gewijzigd worden door Bongo. In geval één van de regels en voorwaarden wordt afgeschaft, heeft dit geen gevolgen voor de andere. Deze blijven ongewijzigd.

 

ALLE ACTIVITEITEN

Lijstweergave

Close
Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies. Sluit deze melding
Close

Vul hier jouw e-mail in om op de hoogte gebracht te worden wanneer de Bongo #BONGO# terug beschikbaar is.