Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Bongo Cadeaukaart

Voorwoord

Definities

 1. Aanvaarding van deze AGV
 2. Wat is de Bongo Cadeaukaart?
 3. Hoe gebruikt u de Cadeaukaart?
 4. Hoelang blijft de Cadeaukaart geldig?
 5. Hoe kunt u de Cadeaukaart ruilen?
 6. Op welke activiteit geeft de Bongo Cadeaukaart recht?
 7. Aansprakelijkheid en Verzekeringen
 8. Veiligheid
 9. Varia
 10. Klantendienst - Klachten
 11. Toepasselijke wetgeving en geschillenregeling

 

Voorwoord

De vennootschap Smartbox Group Belgium (hierna « Smartbox ») is een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijk zetel te Kronenburgstraat 27 B 202, 2000 Antwerpen, België, geregistreerd in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE 0472 005 364 en met het BTW-nummer 472005364.

Smartbox commercialiseert in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap Smartbox Group Company Ltd, Cadeaukaarten onder het merk « Bongo » welke de partners aanbieden die de diensten leveren die worden beschreven op de internetsite www.bongo.be/ en toegankelijk zijn via de aankoop van de Bongo Cadeaukaart.

Smartbox Group Company Ltd (vennootschap naar Iers recht, gevestigd te Joyce’s Court – Block A, Talbot Street, Dublin 1, D01FV59, Ireland, geregistreerd onder het nummer 450 421) produceert Cadeaukaarten en geeft deze uit onder het merk « Bongo » in naam van en voor rekening van genoemde partners.

Wij verzoeken u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden betreffende de Bongo Cadeaukaart aandachtig en volledig door te nemen.

Definities

De onderstaande termen, beginnend met een hoofdletter, in het meervoud of enkelvoud, hebben in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden de volgende betekenis:  

Begunstigde:

Verwijst naar de persoon die van de Cadeaukaart gebruik maakt 

Cadeaukaart of Bongo Cadeaukaart (hierna « de Kaart »):

Verwijst naar het nieuwe fysieke format van de cadeaubon die door Smartbox is ontwikkeld en onder het merk « Bongo » op de markt wordt gebracht. De Cadeaukaart kan worden losgemaakt van zijn houder en moet worden voorgelegd aan de vestiging van de door de Begunstigde gekozen partner om toegang te krijgen tot de dienst en/of activiteit. Op deze kaart staat een identificatiecode (Pasnummer) en een bevestigingsnummer (onder de weg te krabben sticker) die zich op de achterzijde van de kaart bevinden.

De aldus omschreven Cadeaukaart wordt aangeboden in thema-afdelingen zoals "Gastronomie", "Wellness", "Avontuur" etc… Smartbox behoudt zich het recht voor de lijst van Cadeaukaarten te allen tijde naar eigen goeddunken aan te vullen of te wijzigen of de verspreiding ervan stop te zetten.

Partner:

Verwijst naar de door Smartbox geselecteerde dienstverlener die de Dienst levert aan de Begunstigde.

Dienst:

Verwijst naar de dienst die door de Partner aan de Begunstigde wordt geleverd, te kiezen uit een selectie aanbiedingen van de partners via de Cadeaukaart en toegankelijk op de Site, onder voorbehoud van beschikbaarheid van de Partner op de door de Begunstigde gekozen datums. Een dienst kan meerdere, verschillende en/of elkaar aanvullende activiteiten bevatten (bijvoorbeeld: een diner, toegang tot een spa, een overnachting, een ontbijt, een verzorging, een massage, een briefing, rondje(s) op een piste, een verfrissing, etc.).

Site:

Verwijst naar de Site toegankelijk via de URL www.bongo.be/.

 1. Aanvaarding van deze AGV

Het eerste gebruik van de Kaart impliceert de volledige aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna « AGV ») waarvan u verklaart kennis te hebben genomen.
De geldende AGV zijn te allen tijde te raadplegen op de Site.

Smartbox behoudt zich het recht voor deze AGV te allen tijde te wijzigen. In dat geval zijn de nieuwe AGV enkel van toepassing op de Cadeaukaarten die worden gebruikt na inwerkingtreding van de nieuwe AGV, de vroegere AGV blijven gelden voor de Cadeaukaarten die worden gebruikt vóór de inwerkingtreding van de nieuwe AGV.

 1. Wat is de Bongo Cadeaukaart?

De Cadeaukaart verwijst naar een nieuw format van cadeaubon die alleen wordt aangeboden voor de verkoop in winkels (gespecialiseerde Smartbox-shops, grootwarenhuizen, gespecialiseerde distributie….). De cadeaukaart is niet beschikbaar voor verkoop via het internet.

De Cadeaukaart wordt geactiveerd bij betaling. Een niet-geactiveerde Cadeaukaart kan niet worden gebruikt. In geval van activeringsproblemen, moet het aankoopbewijs van de Cadeaukaart (kassabon) worden voorgelegd om de activering van de Cadeaukaart a posteriori te verkrijgen. Wij vragen u daarom het aankoopbewijs goed te bewaren.

 1. Hoe gebruikt u de Cadeaukaart?

 

 1. Om toegang te kunnen krijgen tot de ervaringen die beschikbaar zijn via de aankoop van de Cadeaukaart:
  Klik op de tab « Ik heb een Bongo » op de website www.bongo.be/
 2. Registreer uw Cadeaukaart op www.bongo.be door uw cadeaubonnummer en activeringscode (onder de weg te krabben sticker) in te voeren die zich op de achterzijde van de kaart bevinden.
 3. Raadpleeg de volledige lijst van partners waarvan u gebruik kunt maken.
 4. Reserveer uw verblijf door online te reserveren of reserveer een activiteit door rechtstreeks contact op te nemen met de partner.

 

 1. Hoelang blijft de Bongo Cadeaukaart geldig?

De Cadeaukaart heeft een geldigheidsduur van 2 jaar vanaf de aankoopdatum.

Bij de registratie van uw Cadeaukaart op uw persoonlijke account.

Kunt u ook de vervaldatum van de Cadeaukaart zien en zijn activering controleren.

 1. Hoe kunt u de Bongo Cadeaukaart ruilen?

De Cadeaukaart kan nooit worden ingewisseld tegen een andere Cadeaukaart.

Tijdens de geldigheidsduur van de Kaart (dat wil zeggen 2 jaar vanaf de aankoopdatum) kan de Cadeaukaart gratis worden geruild op onze Site tegen een e-bon met een waarde gelijk aan of hoger dan die van de oorspronkelijk gekochte Cadeaukaart, of tegen een fysieke cadeaubon (middels een supplement van 10€).

Wanneer de geldigheidsduur van de Kaart verstreken is, kan hij nog worden ingewisseld op onze Site tegen een e-Bon gedurende een periode van 6 maanden middels betaling van 10 €.

Voor een omruiling tegen een bon moet u alleen maar inloggen op uw persoonlijke account op de Site en de instructies volgen om uw Cadeaukaart in te wisselen tegen de overeenkomstige bon.

Wij herinneren u eraan dat Cadeaukaarten waarvan de geldigheidsdatum meer dan 6 maanden verstreken is niet meer kunnen worden ingeruild.

Samenvatting:

RUILEN

Geldige bonnen*

Bonnen waarvan de geldigheidsdatum nog geen 6 maanden verstreken is

Bonnen waarvan de geldigheidsdatum meer dan 6 maanden verstreken is

op de site tegen een E-Bon

0 €

10 €

Niet mogelijk

op de site tegen een Bongo-bon

10 €

20 € (Voor deze omruiling moet 10€ omruilkosten en 10€ verlengkosten worden betaald)

Niet mogelijk

Omruiling in Bongo-shop tegen een E-Bon

(Lijst van onze beschikbare shops op www.bongo.be/nl/bongoshop/)

0 €

10 €

Niet mogelijk

Omruiling in Bongo-shop tegen een Bongo-Cadeaubon

(Lijst van onze beschikbare shops op www.bongo.be/nl/bongoshop/)

10 €

20 € (Voor deze omruiling moet 10€ omruilkosten en 10€ verlengkosten worden betaald)

Niet mogelijk

Omruiling telefonisch bij de Klantendienst tegen een E-Bongo

10 €

20 € (Voor deze omruiling moet 10€ omruilkosten en 10€ verlengkosten worden betaald)

Niet mogelijk

Omruiling telefonisch bij de Klantendienst tegen een Bongo-Bon

10 €

20 € (Voor deze omruiling moet 10€ omruilkosten en 10€ verlengkosten worden betaald)

Niet mogelijk

 

 

 1. Op welke activiteit geeft de Bongo Cadeaukaart recht?

Om optimaal te kunnen profiteren van de Bongo-ervaring, wordt het sterk aanbevolen zo snel mogelijk naar de Site te gaan om de lijst met Partners te raadplegen en uw Cadeaukaart te registreren in uw persoonlijke « Ik heb een Bongo » ruimte en zo vroeg mogelijk te reserveren voor de Dienst waarvan u gebruik wenst te maken.

Om gebruik te maken van uw activiteit, geeft alleen de voorlegging van de Cadeaukaart door de Begunstigde aan de Partner recht op de dienst.

De Cadeaukaart recht geeft op Diensten die verschillen van Partner tot Partner, zoals wordt aangegeven op de Site, die u hetzij online kunt reserveren of rechtstreeks bij de Partner. De Cadeaukaart is slechts geldig voor één enkele Dienst die op de Site wordt aangeboden.

Tenzij anders vermeld op de pagina van een Partner, is de Cadeaukaart alle dagen van de week geldig, inclusief het weekend naargelang de beschikbaarheid, de dagen en openingsuren van de Partner.

U wordt eraan herinnerd dat voor de levering van de Dienst de specifieke voorwaarden gelden van de gekozen Partner, zoals annulerings-, wijzigings-, en reserveringsvoorwaarden alsmede voorwaarden betreffende de fysieke conditie of de leeftijd van de Begunstigde(n).

 1. Aansprakelijkheid en Verzekeringen

U wordt eraan herinnerd dat Smartbox de functie heeft van tussenpersoon tussen de Begunstigde en de Partner en dat Smartbox in geen enkel geval de Dienst van de Partner koopt. 

De Partner is altijd verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de Dienst. Smartbox is verantwoordelijk in de wettelijk voorziene omstandigheden. Smartbox zal er alles aan doen om tot een minnelijke schikking te komen in geval van een conflict tussen de Partner en de Begunstigde. De Distributeur kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van eender welke Dienst.

 De door Smartbox gekozen Partners hebben aan Smartbox verklaard dat zij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten voor algemeen voldoende geachte bedragen met het oog op de levering van de Diensten en dat zij over alle vergunningen en diploma’s beschikken om hun activiteiten op rechtmatige wijze en conform de toepasselijke wettelijke bepalingen en voorschriften uit te oefenen.

De Begunstigde wordt echter verzocht te controleren of hij zelf een voldoende verzekeringsdekking heeft, met name voor bepaalde zogenaamde “risicovolle” sportieve activiteiten. De Begunstigde wordt eraan herinnerd dat de levering van de Diensten volgens goede veiligheidsvoorwaarden hem niet vrijstelt van de inachtneming van elementaire voorzichtigheid bij zogenaamde “risicovolle” sportieve activiteiten. De Begunstigde aanvaardt de risico’s.

Smartbox kan zijn relatie met één of meerdere Partners stopzetten tijdens de geldigheidsduur van de Cadeaukaart, en dit met name met het op oog op de handhaving van een optimaal kwaliteitsniveau van de Diensten. Smartbox informeert de Begunstigde daarom regelmatig over wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de partnerlijst, en de « Ik heb een Bongo » -ruimte op de Site. Smartbox doet er alles aan om de Begunstigde een activiteit aan te bieden die gelijkwaardig is aan de oorspronkelijk gekozen activiteit indien die niet meer in de lijst zou staan.

 1. Veiligheid

De Begunstigde moet alle nuttige maatregelen nemen om de bevestigingscode en het Pasnummer te bewaren en te beveiligen (vermeld op de achterzijde van de Cadeaukaart). Smartbox is niet verantwoordelijk in geval van openbaarmaking en/of verspreiding van vertrouwelijke elementen.

Smartbox behoudt zich het recht voor geen gevolg te geven aan een klacht na een aankoop, wederverkoop of poging tot aankoop of wederverkoop van een Bongo Cadeaukaart buiten zijn klassieke distributienet om, met name in geval van aankoop of wederverkoop rechtstreeks van een particulier of bijvoorbeeld via verkoopsites tussen particulieren.

 1. Varia

Foto’s en redactionele inhoud op de achterzijde zijn niet contractueel en kunnen veranderen. Alle gedeeltelijke of volledige reproducties zijn verboden.

De Begunstigde wordt naar behoren geïnformeerd dat, wanneer de Dienst die is opgenomen in een Cadeaukaart een maaltijd omvat, het menu hiervan vooraf is overeengekomen tussen de Partner (restauranthouder, hotelier) en Smartbox. De Begunstigde kan zijn maaltijd dus niet vrij kiezen van de kaart van het restaurant.

 1. Klantendienst - Klachten

Alle andere vragen om informatie en verduidelijkingen betreffende, met name, aankoop, terugbetaling, omruiling en werking van de Kaarten, moeten worden gericht aan Smartbox:

 • Hetzij via onze Site door naar de rubriek "Contacteer ons" te gaan;
 • hetzij per e-mail op het adres info@bongo.be;
 • hetzij telefonisch op 03 202 16 60 (prijs van lokaal gesprek) van maandag tot vrijdag, van 9u tot 18u en op zaterdag van 10u tot 16u, uitgezonderd feestdagen.

 

 1. Toepasselijke wetgeving en geschillenregeling

Deze Algemene Voorwaarden en het contract dat wordt afgesloten wanneer u gebruik maakt van de Cadeaukaart worden beheerst door het Belgische recht voor alle geschillen, met name betreffende hun geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging.

Vóór elke geschilprocedure engageren de partijen zich ertoe om samen te goeder trouw binnen dertig (30) dagen een minnelijke oplossing te vinden. Iedere klacht zal dus eerst per schrijven worden gericht aan de Customer Service Smartbox via het formulier op de website of door ons te contacteren, met bewijsstukken, op het volgende adres: Smartbox Group Belgium, Klantendienst – Kronenburgstraat 27 B 202, 2000 Antwerpen, België.

De klant wordt geïnformeerd dat hij ook een klacht kan indienen bij het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting, beschikbaar via volgend URL-adres:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

In geval geen overeenstemming kan worden bereikt na de poging om tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen, kan de klant of begunstigde kosteloos de Consumentenombudsdienst contacteren via volgend URL-adres: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl/.

In voorkomend geval wordt elk geschil in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de algemene voorwaarden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank van de gewone verblijfplaats van de Klant die in België verblijft.

DE GROOTSTE KEUZE IN BELGIË Meer dan 20.000 belevenissen in Europa en in België2
MAKKELIJK OM VAN TE GENIETEN Met de exclusieve Bongo diensten
KWALITEITSVOLLE BELEVENISSEN 100% voortdurende selectie en evaluatie

BLIJF UP-TO-DATE

Abonneer je op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte over onze acties en nieuwtjes.

Jouw e-mailadres wordt uitsluitend verzameld door Smartbox Group België om nieuwsbrieven en aanbiedingen van Bongo te versturen. Je kunt je op elk moment uitschrijven door op de 'Uitschrijven nieuwsbrief'-link te klikken, te vinden onderaan elke e-mail.

Sluiten

Vul hier jouw e-mail in om op de hoogte gebracht te worden wanneer de Bongo #BONGO# terug beschikbaar is.